Facebook
Исторически музей Провадия

Наши публикации на работещите в ИМ – Провадия

Книги:

 

Светослав Аджемлерски. “Провадийци” (2003, 144 с.). Биографии на 40 изявени граждани на Провадия. Рецензии: Николай Жечев. Нова книга за Провадия и провадийци. – ИНМВ 38–39 (53–54)/2002–2003. В., 2005, с. 503–505; Станка Димитрова. Портрети на заслужили провадийски граждани. – ИНМВ 38–39 (53–54)/2002–2003. В., 2005, с. 505–509.

Светослав Аджемлерски.  “Из миналото на Провадия и района” (2005, 160 с.). Сборник от 30 статии.

Светослав Аджемлерски, Ивайло Иванов.  “Из миналото на община Ветрино” (2007, 176 с.). Бележки за историята на десетте села от община Ветрино. Рецензции: Веселин Н. Иванов. Рецензия за книгата на Св. Аджемлерски и Ив. Иванов … – История, 4/2010, с. 48–51; Веселин Н. Иванов. ИНМВ ХLІV (LІХ)/2008. В., 2012, с. 364–368.

Светослав Аджемлерски.  “Из миналото на село Бозвелийско” (2009, 128 с.)

Светослав Аджемлерски. “Справочник на селищните имена във Варненска област” (2012, 246 с.). Монография, издание на Центъра по ономастика към Великотърновския университет. Включва етимологията на названията на 248 селища съществували в миналото и днес в Провадийско и Варненско.

Милена Драгнева. Етно-демографски облик на Провадия. (2013, 144 с.)

Светослав Аджемлерски. Село Аврен, Варненска област. Дати, събития, личности.” (2013, 264 с.)

Светослав Аджемлерски. “Библиография на селищата в община Провадия” (2015, 120 с.). издателство “Славена” – Варна.

Светослав Аджемлерски, Руфат Бейтулов. “Из миналото на Белоградец. Дати, събития, личности”. (2015, 280 с.).

 

Статии:

 

Милена Драгнева. Образи на демони около “Мръсните дни” в Провадийско. – Сб. Демоните – образи и символи в миналото и днес. Гр. Средец, 2006, с. 168–180.

Николай Христов. Бронзови теглилки от късноантичната и средновековна крепост Проват–Овеч. – В: Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на Черноморското крайбрежие. Acta musei varnaensis VІІ–2. В., 2008, с. 45–55.

Николай Христов. Природен контекст на археологическия паметник Провадия-Солницата. Експлоатация на солното находище край Провадия в ново време. – В: Васил Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005–2007 г. София, 2008, 15–21.

Николай Христов. Пласт 6: яма 4. Късен неолит – В: Васил Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005–2007 г. София, 2008, с. 59–60.

Светослав Аджемлерски. Балнеология в Провадия през ХХ век. – Историко-медицински сборник, г. 4–5, 2008–2009. Издание на Музея по история на медицината – Варна. В., с. 36–41.

Николай Христов, Светослав Аджемлерски, Стоян Трифонов. “Исторически музей – Провадия”. Брошура. (2009, 16 с.)

Николай Христов. Постройка 2: Архитектура. – В: Васил Николов (ред.). Провадия-Солницата: археологически разкопки и изследвания през 2008 г. София, 2009, с. 66–105.

Светослав Аджемлерски. Болничното лечение в Провадия до 1970 г. – Историко-медицински сборник, г. 6, 2010. Издание на Музея по история на медицината – Варна. В., 2010, с. 32–38.

Милена Драгнева. Миграционни процеси в Провадия през ХХ век. – В: Светът на българина през ХХ век. Сборник с доклади от национална научна конференция в Димитровград, 9–10.VІ.2011 г. С., 2011, с. 189–195.

Милена Драгнева. История на “пеещите” каручки в Провадия. – Минало, 4/2011, с. 54–58.

Милена Драгнева. „Les Tzigans” в спомените на д-р Камий Аллард. – Понятия, ценности, промени. История: време и личности. В. 2012, с. 458–463.

Милена Драгнева. Другите за Провадия. – Традиционната култура в градска среда, локални общности. Белослав, 2012 г., с. 43 и сл.

Милена Драгнева. За “кадената” вечер в Провадийския край. – Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Том 9. В., 2013, с. 385–391.

Милена Драгнева. За „малките дяволи” във фолклора от Провадийско. – Еротичното в историята. Т. 3, Габрово, 2013, с. 164–173.

Милена Драгнева. Македония – „Causa perduta”? – Читалищни срещи, Белослав, 2013. с. 67 и сл.

Милена Драгнева. На пазар в Провадия.(XVI–XVIII век) – Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр. 1, 2013, с. 85–91.

Милена Драгнева. Символи и алегории в сватбената обредност от Провадийско.–Журнал за исторически и археологически изследвания. Бр. 2. 2013, с. 67–79.

Светослав Аджемлерски. Докосване до миналото. Музейното дело в Провадия. – История, 3/2014, с. 309–315.

Светослав Аджемлерски. За старите имена на Провадия. – История, 3/2014, с. 316–323.

Милена Драгнева. Преселници от и в Провадийско през XIX в. – Понятия, ценности, промени. История: време и личности. (под печат)

Милена Драгнева. Обредни хлябове за Бъдни вечер от Провадийско. – Осми Арнаудови четения, посветени на 135-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Русе, 2013. (под печат)

Милена Драгнева. История на маслодобива в Провадия. – Индустрия, иновации и технологии: историческият опит на българите и приносът на габровци. Габрово, 2013. (под печат)

Милена Драгнева. Създаване и дейност на дружество „Казъл байряк” в Провадия. – Понятия, ценности, промени. История: време и личности. (под печат)

Милена Драгнева. Традиционната медицина и принципът на алегорията. – Сборник в чест на проф. Минчо Георгиев. Етнографски институт с музей – София, 2013. (под печат)

Милена Драгнева. За неортодоксалните мюсюлмански топоси в Провадия и района. Годишник на ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна. (под печат)